Stadgar

Antagna vid årsmöte 2013-10-20
Reviderade vid årsmöte 2018-02-09

 • §1 Syfte

mom 1 Fler Ungas syfte är att öka ungdomars politiska inflytande och att fungera som en plattform för spridning av kunskap och verktyg för påverkan

 • §2 Organisation

mom 1 Fler Ungas juridiska namn är Fler Unga

mom 2 Fler Ungas högsta beslutande organ är årsmötet

mom 3 Fler Unga är partipolitiskt och religiöst obundet

mom 4 Fler Unga har sitt säte i Stockholm

mom 5 Fler Unga är en ideell förening

mom 6 Fler Unga eftersträvar jämställdhet inom verksamheten

 • §3 Medlemskap

mom 1 Fler Unga är öppet för alla personer att gå med i

mom 2 Medlemskap för Fler Unga gäller för ett kalenderår

mom 3 Medlemsavgiften fastställs av Fler Ungas årsmöte

mom 4 För att bli medlem krävs:

– Att personen ansöker om ett medlemskap

– Att personen betalar en (1) av årsmötet fastställd medlemsavgift

– Att styrelsen för Fler Unga godkänner ansökan

mom 5 Stödmedlemskap är öppet för alla. För att bli stödmedlem krävs:

– Att personen betalar den av årsmötet fastställda avgiften för stödmedlemskapet

– Att personen ansöker om ett stödmedlemskap

– Att styrelsen för Fler Unga godkänner ansökan

mom 6 För att vara medlem i Fler Unga

måste du vara 25 år eller yngre den dagen du skickar in din

medlemsansökan

 • §4 Årsmöte

mom 1 Ett ordinarie årsmöte skall hållas senast sista helgen i november

mom 2 Ordinarie årsmöte kallas av styrelsen minst fyra (4) veckor innan det ska hållas
mom 3 Alla medlemmar har närvaro-,röst-, yttrande-, och förslagsrätt på årsmötet

mom 4 Alla medlemmar har en (1) individuell röst på årsmötet
mom 5 Röstning med fullmakt är möjlig om medlemmen har varit medlem i mer än ett kalenderår

mom 6 Motioner till årsmötet ska lämnas in till styrelsen minst två (2) veckor innan årsmötet ska hållas
mom 7 Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga för medlemmarna minst en (1) vecka före årsmötet.

mom 8 På årsmötet ska minst följande punkter behandlas:

– Mötets öppnande

– Fastställande av röstlängd

– Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare och rösträknare

– Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

– Godkännande av dagordningen

– Redogörelse för verksamhetsberättelse och bokslut

– Behandling av propositioner

– Behandling av motioner från medlemmar

– Revisorsberättelse

– Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet

– Fastställande av medlemsavgift

– Val av ordförande

– Val av vice ordförande

– Val av ledamöter

– Val av revisorer

– Val av valberedning

– Övriga frågor

– Mötets avslutande

mom 9 Årsmötet ska protokollföras

mom 10 På styrelsens, revisorernas eller en majoritet av medlemmarnas begäran kan ett extra årsmöte inkallas

mom 11 ett extrainkallat årsmöte kallas av styrelsen senast två (2) veckor innan det ska hållas

mom 12 vid ett extrainkallat årsmöte ska propositioner finnas tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor innan det ska hållas

mom 13 vid ett extrainkallat årsmöte ska motioner skickas till styrelsen senast en (1) vecka innan det ska hållas

mom 14 Alla medlemmar har närvaro-, yttrande-, röst-, och förslagsrätt på ett extrainkallat årsmöte

mom 15 Alla medlemmar har en (1) individuell röst på ett extrainkallat årsmöte

mom 16 ett extrainkallat årsmöte får inte hållas på några högtider eller röda dagar, där söndagar inte är inräknade

 • §5 Omröstning

mom 1 Om inte annat skrivits i stadgan gäller en enkel majoritet vid omröstning

mom 2 Sluten omröstning ska användas vid personval om någon begär det

mom 3 Vid personval måste alla röstande rösta på det antal som ska väljas

mom 4 Vid personval gäller att:

–  Om flera personer fått lika många röster skall en skiljeomröstning mellan dem genomföras

–  Vid lika röstetal i skiljeomröstningen skall en ytterligare debatt mellan kandidaterna genomföras, vilken är följd av en slutgiltig omröstning

–  Om flera personer fått lika många röster efter en slutgiltig omröstning skall de båda väljas

 • §6 Styrelse

mom 1 Styrelsen är ansvarig för förvaltningen av föreningen mellan två årsmöten

mom 2 Styrelsen ska väljas av årsmötet

mom 3 Styrelsen ska till årsmötet lägga fram en verksamhetsberättelse, bokslut samt ekonomiskberättelse där de redogör för året som gått

mom 4 Styrelsen ska bestå av minst 4 och högst 9 personer

mom 5 om ordförande avgår tillsätts vice ordförande och styrelsen väljer inom sig en ny vice ordförande

mom 6 om vice ordförande avgår väljer styrelsen inom sig en ny vice ordförande

mom 7 om både ordförande och vice ordförande avgår skall styrelsen kalla till ett extrainsatt årsmöte där en ordförande och vice ordförande ska väljas

mom 8 Styrelsens mandatperiod är mellan två ordinarie årsmöten

mom 9 Styrelsens beslutsprotokoll ska göras tillgängliga för medlemmarna en vecka efter styrelsens sammanträde

 • §7 Valberedning

mom 1 Valberedningen ska väljas av årsmötet

mom 2 Valberedningen ska bestå av minst 2 personer

mom 3 Valberedningen har till uppgift att lägga fram underlag till årsmötet inför val av styrelse, revisorer och en ny valberedning för Fler Unga

 • §8 Revision

mom 1 Revisorer väljs av årsmötet.

mom 2 Revisorerna ska vara minst en (1) och högst tre (3) till antalet.

mom 3 Revisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som Fler Unga utövar.

mom 4 Revisorerna har till uppgift att:

– ha insyn i Fler Ungas räkenskaper, verksamhet och bokslut

– avlämna en revisionsberättelse senaste två (2) veckor före årsmötets öppnande mom 5 I sin revisionsberättelse ska revisorerna:

–  Beskriva hur revisionen gått till

–  i de eventuella fall då styrelsens beslut inte överensstämmer med årsmötets

beslut eller Fler Ungas stadgar, skall revisorerna påvisa det för årsmötet

–  de eventuella fall då Fler unga grovt misskött i annat avseende, påvisa det för årsmötet.

–  Uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet

 • §9 Redovisningsår

mom 1 Fler Ungas verksamhetsår löper mellan två årsmöten

mom 2 Fler Ungas bokföringsår följer kalenderåret

mom 3 Verksamhetsberättelsen redogör för det gångna verksamhetsåret

 • §10 Avstängning

mom 1 Styrelsen kan stänga av en medlem om denne motverkar föreningens syfte mom 2 Avstängningen prövas på årsmötet där den avstängde äger rätt att närvara mom 3 Avstängd medlem har ej rätt till föreningens aktiviteter samt förmåner

 • §11 Uteslutning

mom 1 Uteslutning kan endast ske på årsmötet

mom 2 Uteslutning kan ske om medlemmen motverkar Fler Ungas syfte såsom fastställs i den här stadgan eller avsiktligt skadat för Fler Ungas verksamhet

mom 3 Uteslutning kan ske om medlemmen själv så önskar, vilket ska yttras skriftligen till styrelsen

 • §12 Tolkning av stadgan

mom 1 vid eventuella oklarheter rörande stadgan är det styrelsens tolkning som gäller

mom 2 beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte, där tolkningen kan avgöras

 • §13 Ändring av stadgan

mom 1 för att ändra i den här stadgan krävs 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte mom 2 ändring i stadgan börjar gälla när årsmötesprotokollet är justerat, om inte årsmötet beslutar annat

 • §14 Upplösning

mom 1 upplösning av Fler Unga kan enbart ske om årsmötet så beslutar vid två efterföljande ordinarie årsmöten